Privacybeleid

Door middel van de "Juridische kennisgeving" van deze website en het volgende privacybeleid, SIEMPRE VIAJANDO S.L. met CIF-nummer B92703040 en statutaire zetel te Plaza Arriola, 3 - 2 B, Málaga 29005, informeert de gebruikers van deze website over haar privacybeleid, en beschrijft welke gegevens zij verzamelt, hoe zij deze gebruikt, de opties van de gebruikers met betrekking tot deze gegevens, hun rechten (bekend als ARCO-rechten, Access, Rectificatie, annulering en verzet en de nieuwe bij de RGPD ingevoerde rechten, het recht om te worden vergeten, het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens en het recht op beperking van de verwerking), de beveiliging van hun gegevens, commerciële communicatie en de wijziging van het vertrouwelijkheidsbeleid.

Het gebruik van deze website en van de diensten die erin zijn opgenomen, houdt de volledige aanvaarding in van de onderstaande voorwaarden met betrekking tot het privacybeleid.

Gegevensverzameling en toestemming

In overeenstemming met de wet 15/1999, van 13 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die op onze formulieren worden gevraagd of die via onze e-mailadressen aan ons kunnen worden verstrekt, zullen worden opgenomen in onze bestanden met persoonlijke gegevens, waarvoor SIEMPRE VIAJANDO S.L. verantwoordelijk en eigenaar is.

Alle verzamelde gegevens zullen met de nodige vertrouwelijkheid worden behandeld overeenkomstig de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, krachtens de huidige LOPD, RLOPD en RGPD.

Deze website valt onder de regelgeving die uitsluitend van toepassing is op de Spaanse staat, waaraan alle personen, zowel staatsburgers als buitenlanders, die deze website gebruiken, zijn onderworpen.

Doeleinden van de verwerking

De gegevens die wij vragen zijn passend, specifiek en noodzakelijk voor het doel waarvoor zij worden verzameld, en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor zij zijn verstrekt. De gebruiker is in geen geval verplicht deze gegevens op deze website te verstrekken, maar er zij op gewezen dat het niet verstrekken van deze gegevens tot gevolg zal hebben dat de diensten van deze website niet op de normaal voorziene wijze kunnen worden verleend.

Deze website en SIEMPRE VIAJANDO S.L., zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens van de webpagina's waartoe de gebruiker toegang kan krijgen via de verschillende externe links die onze website bevat.

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, wordt het noodzakelijk geacht alle velden van elk formulier in te vullen. De door de gebruiker verstrekte gegevens moeten juist, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn. Op alle formulieren op deze website is duidelijk aangegeven welke verplichte informatievelden ze bevatten.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade of verlies veroorzaakt aan SIEMPRE VIAJANDO S.L. of een derde partij als gevolg van het invullen van de formulieren met valse, onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens, of met gegevens van derden.

Onze website verkrijgt de persoonsgegevens van de gebruiker via de ontvangst van formulieren, en via e-mail, voor de volgende doeleinden:

  • Aan de verschillende online verzoeken van gebruikers en klanten voldoen.
  • Abonnement op de nieuwsbrief van de website.
  • Reclame: Wanneer de geïnteresseerde persoonlijke gegevens en het e-mailadres aan SIEMPRE VIAJANDO S.L. doorgeeft, geeft hij/zij uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik daarvan ten behoeve van periodieke mededelingen, met inbegrip, impliciet, van mededelingen die per e-mail worden verzonden. Door u te registreren voor bepaalde diensten, geeft u uitdrukkelijk toestemming om commerciële of promotionele communicatie van deze website te ontvangen. SIEMPRE VIAJANDO S.L. zal de gebruikers voorzien van mechanismen waarmee zij, eenvoudig en kosteloos, de toestemming die zij hebben gegeven voor het verzenden van elektronische communicatie kunnen intrekken, met volledige inachtneming van de Europese en nationale regelgeving op dit gebied.

 

Deze website en SIEMPRE VIAJANDO S.L. behouden zich het recht voor om te beslissen of de persoonsgegevens van deze personen al dan niet in hun bestanden worden opgenomen.

Recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet; recht om te worden vergeten, recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens en recht om de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker te beperken.

De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens in de bestanden van deze website, deze te corrigeren als ze niet correct zijn, ze te annuleren of zich te verzetten tegen hun verwerking, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet, door een e-mail te sturen naar reservas@siempreviajando.com of door te schrijven naar SIEMPRE VIAJANDO S.L. met adres op Plaza Arriola, 3 - 2 B, Málaga 29005, altijd met bijvoeging van een fotokopie van zijn/haar ID-kaart, of een document waarin de entiteit die hij/zij vertegenwoordigt wordt erkend.

Voorts omvat de invoering van de GDPR het recht om te worden vergeten, het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens en het recht op beperking van de verwerking.

Het recht om te worden vergeten houdt in dat op bevel van de betrokkene de verspreiding van persoonlijke informatie op het internet wordt verhinderd wanneer de publicatie ervan niet voldoet aan de in de wet gestelde eisen van toereikendheid en relevantie. Dit omvat het recht om de algemene en ongedifferentieerde verspreiding van persoonsgegevens in algemene zoekmachines te beperken wanneer de informatie verouderd of niet langer relevant of van algemeen belang is, zelfs indien de oorspronkelijke publicatie rechtmatig is.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geeft de betrokkene het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens in een gestructureerd en algemeen gebruikt elektronisch formaat te verkrijgen en om zijn gegevens van het ene elektronische verwerkingssysteem naar het andere over te dragen.

Het recht op beperking van de verwerking bestaat erin dat de betrokkenen het recht hebben om van de verantwoordelijke voor de verwerking een beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens te verlangen en te verkrijgen, wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist, binnen een termijn die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om vorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking.

 

Om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden, is het belangrijk dat u ons op de hoogte brengt van elke wijziging; anders kan deze site niet verantwoordelijk worden gesteld voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens.

Indien de gebruiker zijn persoonsgegevens niet uitdrukkelijk uit de bestanden van deze website verwijdert, wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker er nog steeds belang bij heeft dat deze gegevens worden opgenomen zolang ze geschikt zijn voor het doel waarvoor ze werden verkregen, en zolang SIEMPRE VIAJANDO S.L. dit gepast acht.

Beveiliging van persoonsgegevens

SIEMPRE VIAJANDO S.L. deelt mee dat zij alle technische en organisatorische maatregelen heeft genomen die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen, zoals vereist door de huidige wetgeving betreffende de LOPD-verordeningen (Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, houdende goedkeuring van het Reglement voor de uitwerking van organieke wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens), van bestanden die persoonsgegevens bevatten.

Commerciële communicatie via e-mail

Overeenkomstig artikel 21 van de wet betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel), die het verzenden van commerciële communicatie via e-mail zonder uitdrukkelijke toestemming van de geadresseerden verbiedt, delen wij u mee dat de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en dit beleid inzake vertrouwelijkheid uw uitdrukkelijke toestemming inhoudt om u via deze weg informatieve, commerciële, reclame- en promotiemailings te sturen naar het opgegeven adres. Indien u echter geen commerciële mededelingen per e-mail wenst te ontvangen, kunt u om annulering verzoeken:

  • Door te klikken op de knop of link om u uit te schrijven (of af te melden) in elke e-mail die u ontvangt.
  • Door een e-mail te sturen naar reservas@siempreviajando.com met als reden "Uitschrijven" samen met uw te identificeren contactgegevens.
  • Door middel van een schriftelijke brief gericht aan SIEMPRE VIAJANDO S.L. met adres aan Plaza Arriola, 3 - 2 B, Málaga 29005, altijd met bijvoeging van een fotokopie van uw identiteitskaart, of een document waarin de entiteit die u vertegenwoordigt wordt erkend.

 

Wijziging van dit privacybeleid

SIEMPRE VIAJANDO S.L. behoudt zich het recht voor haar Gegevensbeschermingsbeleid te wijzigen volgens haar criteria, wettelijke veranderingen, jurisprudentie of bedrijfspraktijken. Indien een wijziging wordt aangebracht, zal de nieuwe tekst worden gepubliceerd op deze pagina, waar de gebruiker kennis kan nemen van het beleid inzake gegevensbescherming. In elk geval zal de relatie met de gebruiker worden beheerst door de regels die van kracht zijn op het precieze moment van toegang tot de website en daarom is het verplicht deze te lezen telkens wanneer u ons uw gegevens via onze website verstrekt.

Het gebruik van de website verleent aan degene die er gebruik van maakt de hoedanigheid van Gebruiker, en aanvaardt de onderhavige Voorwaarden waarvan hij/zij kennis heeft kunnen nemen.